Tilbud og ordrebekreftelse

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Generelt

Tilbud og ordrebekreftelse lages ut fra Word-maler. Man kan sette opp så mange ulike typer maler som måtte ønske. Oppsettet finner man under Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Rapportdefinisjon. Med knapperaden nederst i vinduet, kan man legge til nye eller slette eksisterende maler.

Viktig! Når man skal redigere malene (filtype .dot/.dotx), må man høyreklikke på filen og velge "åpne". Hvis man dobbeltklikker på malen, lages et nytt dokument basert på malen.


Øverst til høyre i vinduet kan man bytte mellom liste- og detaljvisning. Under detaljer kan man spesifisere navn på malen slik det vises i Tempus, språk, filnavn til malfilen, samt hvilke ordrestatuser malen skal være gyldig for. Et tilbud vil man gjerne sette at kun skal være gyldig for status "Tilbud", mens ordrebekreftelse kan være gyldig for "Ordre", "Fakturaklar" og "Fakturert".

Struktur og innhold

Det er to typer data som kan benyttes i malene.

  • data som det finnes én av per ordre, slik som kunde og kontaktperson. En oversikt over tilgjengelige felter er i listen nedenfor. Disse benyttes ved å skrive #feltnavn i malen.

Firmainformasjon kan f.eks. vises i malen ved å skrive følgende

#FirmaNavn
#FirmaAdresse1
#FirmaAdresse2
  • data som det kan finnes flere av per ordre, slik som aktiviteter og prislinjer. Disse hentes fra egne spørringer, og fylles ut i tabeller i malen.

Tabeller inneholder to linjer:

  • første linje har kolonnetitler.
  • andre linje inneholder informasjon om feltet som skal vises. Alle felter i tabellen må hentes fra samme spørring.

For hver linje i spørringen vil det komme en linje i tabellen. En ordre med fem aktiviteter vil hva totalt seks linjer, én med kolonnetitler og én for hver aktivitet.

Hver celle i tabellen kan kun inneholde ett felt. Innholdet i en celle er #spørring.felt(format), format er ikke påkrevd, men kan være med for å styre formatering av f.eks. dato- eller tallfelter.

Eksempel for å vise aktiviteter:

Start Fra Til Slutt
#aktiviteter.StartDato(dd.mm.yyyy hh:nn) #aktiviteter.FraSted #aktiviteter.TilSted #aktiviteter.SluttDato(dd.mm.yyyy hh:nn)

Tilgjengelige felter

Firma

Firmaopplysninger hentes fra Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Firmaopplysninger. Firmaet som brukes styres av avdelingen som eier ordren, via avdelingsoppsett, felt "Firmaet som avdelingen hører til".

Feltnavn Beskrivelse
FirmaNavn Firmanavn
FirmaKortNavn Forkortet firmanavn
FirmaAdresse1 Adresse (1)
FirmaAdresse2 Adresse (2)
FirmaAdresse3 Adresse (3)
FirmaPostNr Postnummer
FirmaPostSted Poststed
FirmaLand Land
FirmaFakturaNavn Firmanavn på faktura
FirmaFakturaAdresse1 Fakturaadresse (1)
FirmaFakturaAdresse2 Fakturaadresse (2)
FirmaFakturaAdresse3 Fakturaadresse (3)
FirmaFakturaPostNr Postnummer (fra Fakturaopplysninger)
FirmaFakturaPostSted Poststed (fra Fakturaopplysninger)
FirmaFakturaLand Land (fra Fakturaopplysninger)
FirmaTelefon Telefon
FirmaFax Fax
FirmaOrgNr Organisasjonsnr
FirmaKontoNr Kontonummer for giro
FirmaBank Bank
FirmaIBAN IBAM
FirmaSwift Swift
FirmaVaktTelefon Vakttelefon
FirmaWebside Webside
FirmaEpost Epost
FirmaFakturaEpost Faktura epost
FirmaLogo Logo

Kunde

kundenr Kundenummer
kundenavn Navn
kundeadr1 Adresse 1
kundeadr2 Adresse 2
kundeadr3 Adresse 3
postnr Postnummer
postadresse Poststed
land Land
KundeAdresse Kundens fulle adresse i ett felt. Land-feltet er kun med hvis kunden er i utlandet.
KundeEMail E-post
kundeavd Avdeling (hos kunden, ikke avdeling i Tempus)
kundetlf1 Telefon 1
kundetlf2 Telefon 2
kundetlf3 Telefon 3
kundetlf4 Telefon 4
kredittdager Antall kredittdager fra fakturadato, fra fliken regnskap -> kredittdager. Hvis denne ikke er fylt ut, benyttes standardverdi fra systemoppsett.

Fakturakunde

En kunde kan kobles mot en fakturamottager via Koblinger -> Fakturakunde.

FakturaKundeNavn Navn på fakturamottager
FakturaKundeAdresse Adresse til fakturamottager
FakturaKundeBetalingsMateBeskrivelse Betalingsmåte for fakturamottager, fra feltet Regnskap -> Betalingsmåte

Kontaktperson

kontaktperson Navn
kontaktfax Fax (dette feltet finnes, men er vanligvis ikke i bruk)
kontakttelefon Telefon
kontaktmobiltelefon Mobiltelefon
kontaktemail E-post
kontaktemail2 E-post 2

Brukeren som opprettet ordren

cbrukernavn Brukernavn / login-navn
cbrukerfnavn Fornavn
cbrukerenavn Etternavn

Brukeren som sist endret ordren

brukernavn Brukernavn / login-navn
brukerfnavn Fornavn
brukerenavn Etternavn

Brukeren som skriver ut tilbud/ordrebekreftelse

PaloggetBrukerLogin Brukernavn / login-navn
PaloggetBrukerFornavn Fornavn
PaloggetBrukerEtternavn Etternavn

Ordre

ordrenr Ordrenummer
ordreref Ordrens referanse
mottatt Opprettet dato
TilbudGyldigTil Gyldighetsdato for tilbudet
ordrepris Pris inkl. mva.
ordreavrunding Øreavrunding
nettopris Pris eks. mva.
momspris Mva-beløp
sum_costprice Sum kostpris for alle prislinjer
avrundet_ordrepris Pris inkl. mva, avrundet til nærmeste hele krone, på formatet 12.345,67
formatert_ordrepris Pris inkl. mva, på formatet 12.345,67
formatert_nettopris Pris eks. mva, på formatet 12.345,67
formatert_momspris Mva-beløp, på formatet 12.345,67
formatert_oreavrundet_ordrepris Pris inkl. mva, inkl. øreavrunding, på formatet 12.345,67. Øreavrunding kan være 0 selv om pris inkl. mva. ikke er et rundt tall.
formatert_ordreavrunding Øreavrunding på formatet 0,12

Aktiviteter og prislinjer

For aktiviteter og prislinjer kommer Tempus med et standardoppsett, som kan tilpasses ved behov. Følgende felter er tilgjengelige i standardoppsettet.

Aktiviteter

Aktiviteter viser alle aktiviteter på en ordre som ikke er kansellert. Det finnes også en spørring kalt KansellerteAktiviteter som viser aktiviteter som er kansellert. Denne inneholder de samme feltene som aktiviteter har.

Eksempel:

  1. aktiviteter.Pax
  2. kansellerteaktiviteter.Pax
Feltnavn Beskrivelse
Pax Pax
Tekst Memo-feltet til aktiviteten
Beskrivelse Beskrivelse
StartDato Start
SluttDato Slutt
FraSted Fra-sted kortnavn, adresse, postnummer, sted
TilSted Til-sted kortnavn, adresse, postnummer, sted
StkPrisEksMva Pris per stk. eks. mva.
StkPrisInkMva Pris per stk. inkl. mva.
PrisEksMva Pris eks. mva.
PrisInkMva Pris inkl. mva.
Mva Mva-beløp
MvaSats Mva-sats i prosent (uten prosent-tegn)
SjaforKortnavn Sjåførens kortnavn (søkenavn)
SjaforFornavn Sjåførens fornavn
SjaforEtternavn Sjåførens etternavn
SjaforTelefon1 Sjåførens telefon 1
SjaforTelefon2 Sjåførens telefon 2
SjaforTelefon3 Sjåførens telefon 3
SjaforTelefon4 Sjåførens telefon 4
BussNr Bussens internnummer
BussRegNr Bussens registreringsnummer

Prislinjer

Prislinjer viser alle frie prislinjer på en ordre, dvs. de som ikke er knyttet til en aktivitet. Det finnes også en spørring kalt allepriser, som viser alle prislinjer på en ordre.

Eksempel:

  1. pris.PrisInkMva
  2. allepriser.PrisInkMva
Feltnavn Beskrivelse
Antall Antall
Tekst Tekst. For prislinjer som hører til aktiviteter, er dette vanligvis "dato frasted - tilsted"
Tekst2 Tekst 2. For prislinjer som hører til aktiviteter, er dette vanligvis aktivitetens beskrivelse.
StkPrisEksMva Pris per stk. eks. mva.
StkPrisInkMva Pris per stk. inkl. mva.
PrisEksMva Pris eks. mva.
PrisInkMva Pris inkl. mva.
Mva Mva-beløp
MvaSats Mva-sats i prosent (uten prosent-tegn)

Mva-spesifikasjon

Mva-spesifikasjon viser en oppsummering av de ulike mva-satsene på en ordre.

Eksempel:

  1. mvaspesifikasjon.PrisInkMva
  2. mvaspesifikasjon.MvaSats
Feltnavn Beskrivelse
PrisEksMva Sum pris eks. mva. per mva-sats
PrisInkMva Sum pris ink. mva. per mva-sats
Mva Sum mva for denne mva-satsen
MvaSats Mva-sats i prosent (uten prosent-tegn)