Tempus systemparametre

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søkSjåførportal

Nøkkel Beskrivelse
ActEditableByDriverLimit Antall timer etter oppdrag slutt sjåføren kan redigere aktiviteten
ActVisibleForDriverDaysAhead Antall arbeidsdager bakover i tid sjåføren kan se aktiviteter
ActVisibleForDriverDaysBehind Antall arbeidsdager fremover i tid sjåføren kan se aktiviteter
PortalShowOnlyConfirmed 0 = sjåførportalen viser alle aktiviteter, 1 = sjåførportalen viser kun aktiviteter som er kvittert i kjøreliste
PasswordResetEmailSubject Emnefelt for mail med melding om nytt passord
PasswordResetEmailBody Innhold i mail med melding om nytt passord
PortalURL Adresse til sjåførportal
MaxPortalAttachmentSize Største tillate størrelse for vedlegg som skal vises i sjåførportal.
SjaforEndringResetKvittert Nullstill kvittert flagg i kjøreliste når man endrer sjåfør på en aktivitet (0=behold gammel kvittert status, 1=fjern kvittert status).

Rettigheter

Nøkkel Beskrivelse
AllowDeleteActs 0 = alle brukere kan slette aktiviteter. 1 = kun brukere med rettighetsnivå 100 eller høyere kan slette aktiviteter.
WindowsAutentisering 0 = vanlig pålogging (brukernavn/passord). 1 = pålogging via Windows-bruker (settes opp i eget oppsett).
WindowsAutentiseringKunLogin 0 = rettigheter oppdateres ved hver pålogging (rettigheter styres fra AD). 1 = rettigheter oppdateres kun ved første pålogging (rettigheter styres deretter fra Tempus).

Rettighetsnivå

Sett følgende parametre til rettighetsnivået man må ha for å få lov til å utføre operasjonen.

Nøkkel Beskrivelse
DefaultReadOnlyLevel Endre sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre

Se fliken "Ordrestatus" i kjøreliste

EditUserRightsNeeded Redigere prislinje, aktivitet og innkjøpsaktivitet når ordren har status fakturaklar eller fakturert
MinAnsattSeDiverseRettighet Se diverse-fliken i sjåførvinduet
MinAnsattSeSjaforPortalRettighet Se sjåførportal-fliken i sjåførvinduet
MinDefinereFelterRettighet Definere feltoppsett i tabeller
MinEksporterTilExcelRettighet Eksportere tabeller til Excel
MinEksportTilRegnskapRettighet Eksportere til regnskap
MinEndreFirmaAvdelingsNrIRegnskapRettighet Endre feltet "avdelingsnummer i regnskap" i firmaopplysninger
MinEndreKundePaOrdreRettighet Bytte kunde på en eksisterende ordre
MinEndreOrdreNrRettighet Endre ordrenr. på en eksisterende ordre
MinOpprettOrdreRettighet Opprette ordrer og slette kunder
MinEndreOrdreMedStatusFakturertRettighet Endre ordre med status "fakturert"
MinEndreProfilOppsettRettighet Endre/lagre felles tabelloppsett (kolonner, farger, fonter)
MinFakturereRettighet Fakturere ordre
MinGamleEksporterRettighet Se data for gamle eksporter under Verktøy->Gamle eksporter
MinImporterOrdreFraExcelRettighet Importere ordre fra Excel-filer
MinKansellereAktivitetRettighet Kansellere aktiviteter
MinKansellereOrdreRettighet Kansellere ordre
MinKreditereOrdreRettighet Kreditere ordre
MinLinkDDAMRettighet Eksportere data til Hastus
MinResettOrdreTilEksportklarRettighet Endre en allerede eksportert ordre slik at den kan eksporteres til regnskap på nytt.
MinResettOrdreTilFakturaklarRettighet Endre en allerede fakturert ordre slik at den kan faktureres på nytt.
MinSeOrdreHistorikkRettighet Se endringslogg for ordre (merk: man får se alle endringer fra alle brukere)
MinSePrisIOrdreVinduRettighet Se prisfliker i ordrevinduet. For at denne skal ha noen praktisk effekt, må brukeren ikke ha tilgang til å definere eget tabelloppsett, og ikke ha prisfelter med i sin brukerprofil
MinSetteFakturertStatusManueltRettighet Sette ordrestatus til fakturert, uten å fakturere ordren
MinSletteRettighet Slette sjåfør, kjøretøy, sted, kunde, kundes kontaktperson, leverandør og leverandørs kontaktperson
MinSletteAktivitetRettighet Slette aktiviteter
MinStandardRegistreRettighet Endre systemoppsett via Verktøy->Standardregistre
MinStatistikkRettighet Bruke statistikkmodulen
MinStatistikkEgenSQLRettighet Lage og kjøre egne spørringer i statistikk (potensielt veldig farlig)
MinVerktoyEgendefinerteRettighet Starte egendefinerte programmer via Verktøy->Egendefinerte (listen defineres under Verktøy->Standardregistre->Grunnregistre->Verktøyvalg)
MinWebusRettighet Importere web-bestillingsordre (hvis man har lisens for web-bestilling)
MinOrdreImportFraApiRettighet Importere ordre som er lagt inn via appserver-api (hvis man har lisens for web-bestilling)
MinKundeSeKundePortalRettighet Se kundeportal-fliken i kundevinduet
MinVelgeProfilRettighet Får velge profil (tabelloppsett etc.) når man starter Tempus.

Standardverdier

ved opprettelse av kunder

Nøkkel Beskrivelse
QuestBackTilNyeKunder Settes denne til 1, vil nye kunder markeres som mottagere av QuestBack-invitasjoner.
SMSReminderTilNyeKunder Settes denne til 1, vil nye kunder markeres som mottagere av SMS-påminnelser.

ved opprettelse av ordre

Nøkkel Beskrivelse
DefaultPayt I praksis ikke i bruk. Standard betalingstype, settes lik ID-en til den aktuelle betalingstypen. Faktura bruker betalingstype fra kunden, ikke fra ordren.
UseDimOrd Brukes kun i kalkylemodulen.
DefaultProject Standard verdi for feltet "Prosjekt" i ordrehodet.
OrdDefaultActType ID til aktivitetstypen som forhåndsutfylles i feltet "Std. akttype" i ordrehodet.
OrdreAktivitetsTypeFraKunde Hvis denne settes til 1, hentes feltet "Std. akttype" i ordrehodet fra kundens standard aktivitetstype (denne kan kun settes fra tabellvisning i kundevinduet).
OrdreAvdelingFraKunde Hvis denne settes til 1, settes ordrens avdeling lik kundens avdeling.
PrismalerSomLeggesTilOrdre Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye ordre.
PrismalerSomLeggesTilDelOrdre Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye delordre.
UseCustomerPaytype I praksis ikke i bruk. Hvis denne settes til 1, settes ordrens betalingstype lik kundens betalingstype.

ved opprettelse av aktiviteter

Nøkkel Beskrivelse
ActStartDateOffset Startdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = dagens dato. 1 = morgendagens dato, etc.
ActStopDateOffset Sluttdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = sluttdato (men ikke tidspunkt) lik startdato. > 0 => sluttdato settes til X antall minutter etter start-tidspunkt
AktivitetAvdelingFraOrdreHode Nye aktiviteter får avdeling lik ordrens avdeling, istedetfor avdeling fra brukeren som legger dem inn. Hvis man senere endrer ordrens avdeling påvirker dette ikke eksisterende aktiviteter.
DefaultInvoiceType Ikke i bruk. Faktureringstype. 0 = brutto, 1 = netto.
EnableStandardResources Hvis denne settes til 1, hentes aktivitetens buss (eller sjåfør) fra bussens (eller sjåførens) "Standard ressurser" -> "Sjåfør" under fliken diverse (eller fra feltet "Standard kjøretøy")
PreStartIni Standard antall minutter fremmøtetid

Ordre

Nøkkel Beskrivelse
AvviksRegistrering Styrer om fliken "Avvik" er synlig under aktiviteter (0 = usynlig, 1 = synlig).
CheckOrdInvoice Ikke i bruk. Sjekker om kjøretype, km og timer er fylt ut når man endrer ordrestatus til fakturaklar.
CustomerDropDownFields Kommaseparert liste over felter som vises i kunde dropdown-listen.
CustomerDropDownWidth Bredde på kunde dropdown-listen i piksler.
DefaultRefMask Ikke i bruk. Redigeringsmaske for referansefeltet.
DimBInHeading Styrer om feltet "Produkt" er synlig i ordrehodet (0 = usynlig, 1 = synlig).
DisableMouseWheelInOrdHeader Deaktiverer scrollehjulet i dropdown-felter i ordrehodet, slik at man ikke endrer noen av feltene istedetfor å bla i en tabell (0 = scrollehjulet kan brukes, 1 = scrollehjulet kan ikke brukes).
EnableActBrtPrice Hvis denne settes til 1, får man en enkel kalkulator for å regne om mellom brutto- og netto-priser når man trykker enter i aktivitetens prisfelt.
EnableActType2 Ikke i bruk. Settes til 1 hvis man bruker kjøretype 2.
Extra Order Memo Ekstra memofelt på ordren. 0 = ingen ekstra felt. 1 = ett ekstra felt. 2 = to ekstra felt (felt fra 1 + intern info).
Fakturaklar sjekk km/timer Settes denne til 1, må alle aktivitetene på en ordre ha fylt ut km og timer før man får satt ordren fakturaklar.
KontaktPersonDatoFilter Settes denne til 1, vises kun kontaktpersoner som er gyldige i dag i forslagslister. Gyldighetsperiode for kontaktpersoner settes i kontaktperson-fliken i kundevinduet.
MYDisplayFormat Visningsformat for feltet "Periodisering" i prislinjer-fliken (typisk mm-åå).
OrdLinkedFileMask Kataloghenvisning til dokumenter som hører til en ordre. Eks., "X:\Katalog\:HovedOrdreNr:\".
OrdPricCaption Ikke i bruk. Tittel på rammen rundt km., timer, diett og pris.
PrisKalkulator Ikke i bruk. ID til script til priskalkulator, under Verktøy -> Standardregistre -> SQL -> System -> Script.
ProjectNrInHeading Settes denne til 1, vises feltet "Prosjekt" i ordrehodet.
SendBekreftelsePaminnelse Settes denne til 1, blir knappen "Ordrebekreftelse" rød hvis ordren er endret etter siste gang man sendte tilbud eller bekreftelse til kunden.
ShowCustMemo2OnCustChange Settes denne til 1, vises kundens memofelt #2 som en advarsel når man velger kunde på en ordre.
StdAntallSynligeOrdreEtter Ordrelisten viser bare et utvalg av alle ordrene. Dette styrer hvor mange ordre man skal vise i tabellen før ordrenummeret man søker etter.
StdAntallSynligeOrdreFor Ordrelisten viser bare et utvalg av alle ordrene. Dette styrer hvor mange ordre man skal vise i tabellen etter ordrenummeret man søker etter.
VisStedMerknaderAdvarsel Viser merknadsfeltet på et sted som en advarsel når man velger sted på en aktivitet.
PrislinjeDatoFraAktivitet 0 = ingen automatisk dato på prislinje, 1 = dato forhåndsutfylt fra tidligste startdato aktivitet, 2 = dato forhåndsutfylt fra seneste sluttdato aktivitet
DefaultTilbudGyldighet Standard antall dager et tilbud er gyldig. Hvis denne er større enn 0, og en ordre settes til status Tilbud, blir feltet "Tilbud gyldig til" satt til dagens dato + antall dager.
OrdActGridFocusedColumnAfterInsert Kolonnen som får fokus når man oppretter en ny aktivitet.

Kjøreliste

Nøkkel Beskrivelse
ActListGrouping Settes denne til 1, vises valget "Gruppert" utskrift.
ActListLength Til-dato i søkefeltet settes til fra-dato + verdi (1 = dagen etter start, 2 = to dager etter start, etc.)
ActListOffset Fra-dato i søkefeltet settes til dagens dato + verdi. (0 = i dag, 1 = i morgen, etc.)
AutomatiskUtfyllingKm Settes denne til 1, hentes km.-stand start fra km.-stand slutt på bussens forrige aktivitet, når man .
AutorefreshActList Ikke i bruk. Oppfrisker kjørelisten ved faste intervaller (verdi i sekunder).
EkstraKjoreListe Legger til valget "Kjøreliste 2" i rapportlisten.
iTxtColor Farge på øverste tredjedel av "i"-kolonnen for memo-status (aktiviteten har tekst i memo-feltet).
iPrintColor Farge på midterste tredjedel av "i"-kolonnen for utskrift-status (aktiviteten er endret etter siste gang man skrev ut kjøreordre).
iConfirmColor Farge på nederste tredjedel av "i"-kolonnen for kvittert-status (aktiviteten er endret etter siste gang man kvitterte den med sjåfør).
RefreshActListThreshold Ikke i bruk. Hele kjørelisten oppdateres ved lagring hvis antall aktiviteter i listen er mindre enn verdien.
VisEgenAvdelingKjoreListe Styrer om man som standard får valgt egne avdelinger eller alle avdelinger første gang man åpner kjøreliste (0 = alle avdelinger, 1 = egne avdelinger).
ActListDefaultDepFilter Standard valgte elementer under fliken Avdelingsfilter. Kommaseparerte verdier. 0=ordre, 1=aktivitet, 2=kjøretøy, 3=sjåfør.
ActListPrintIndicatorForPortalUsers Hvis denne settes til 0, og sjåføren kan se aktiviteter i sjåførportalen, brukes ikke fargekoden fra iPrintColor.

Gantt

Nøkkel Beskrivelse
Gantt_Hoyde Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Aktivitet høyde". (Antall punkter høyde på aktiviteter.)
Gantt_Avstand Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Aktivitet avst.". (Antall punkter vertikalt mellom aktiviteter.)
Gantt_Minimumsbredde Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Min bredde akt.". (Minste tillatte bredde på aktiviteter i punkter.)
GanttActColorType 0 = bakgrunnsfarge fra aktivitetens status. 1 = bakgrunnsfarge fra ordrens status. 2 = farge fra sjåfør bekreftet status.
GanttAltUnassignedDisp Alternative måter å vise udisponerte aktiviteter på. Tillatte verdier er 0, 1 og 2.
GanttAltUnassignedDispMinSpace Minste horisontale avstand mellom udisponerte aktiviteter på samme linje i minutter.
GanttAutoRefreshInterval Ikke i bruk. Oppfrisker gantt ved faste intervaller (verdi i sekunder).
GanttBufferCount Ikke i bruk. Aktivitetsboksene gjenbrukes mellom søk. Verdien er maks antall bokser som gjenbrukes.
GanttBusColumns Kommaseparert feltliste for ekstra kolonner som vises for kjøretøy.
GanttDefaultPreStartColor Styrer hvilken farge aktivitetsboksens fremmøte kunde (venstre side) får.
GanttDefaultStartColor Venstre del av en aktivitetsboks får farge fra fra-stedets kategori. Hvis dette ikke har en kategori, får den farge fra denne verdien.
GanttDefaultStopColor Høyre del av en aktivitetsboks får farge fra til-stedets kategori. Hvis dette ikke har en kategori, får den farge fra denne verdien.
GanttGarageColor Styrer hvilken farge aktivitetsboksens uttak garasje (venstre side) får.
GanttReturnGarageColor Styrer hvilken farge aktivitetsboksens retur garasje (høyre side) får. Hvis denne er blank benyttes verdi fra GanttGarageColor.
GanttUsageColor Fargen som brukes for å vise utnyttelsesgrad på kjøretøyet (horisontal linje i bunnen av aktivitetsboksen, antall pax / antall seter)
GanttSelectColor Styrer farge på ramme rundt valgte aktivitetsbokser.
GanttEndreAktivitetTid Settes denne til 1, kan man endre start- og slutt-tid på en aktivitet med musen.
GanttInitialResource Styrer om det er buss (0) eller sjåfør (1) som er standard ressurs første gang man åpner Gantt-vinduet.
GanttLagreFormat Hvis man trykker på Lagre-knappen (ikke dropdown-listen og velger type), styrer denne hvilket filformat man får (0 = PNG, 1 = PDF).
GanttPersColumns Kommaseparert feltliste for ekstra kolonner som vises for sjåfører.
GanttShowBus Feltnavn for feltet som vises i første kolonne når man viser kjøretøy.
GanttShowDrv Feltnavn for feltet som vises i første kolonne når man viser sjåfører.
GanttShowFreeResources Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis ledige busser og sjåfører" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
GanttVisUttakRetur Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis uttaks-, fremmøte- og returtid" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
GanttShowFreeResourcesLast Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis disponerte busser og sjåfører før ledige" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
GanttVisHjelpelinjer Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis hjelpelinjer" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
GanttSortBus Kommaseparert feltliste for sorteringsrekkefølge for kjøretøy.
GanttSortDrv Kommaseparert feltliste for sorteringsrekkefølge for sjåfører.
LagreGanttSomBilde Styrer om knappen "Lagre" er synlig (0 = usynlig, 1 = synlig).
MaksHoydeGantt Maks høyde i punkter for panelet som viser disponerte aktiviteter.
VisEgenAvdelingGantt Styrer om man som standard får valgt egne avdelinger eller alle avdelinger første gang man åpner Gantt (0 = alle avdelinger, 1 = egne avdelinger).
VisEgenAvdelingGanttRessurser Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis kun ledige busser og sjåfører fra valgte avdelinger" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket). Krever avdelingsgrupper-lisens.
WeeklyBlueDays Ukedager som fargekodes som blått (246 = tirsdag, torsdag og lørdag, 6 = lørdag).
WeeklyRedDays Ukedager som fargekodes som rødt (135 = mandag, onsdag og fredag, 7 = søndag).
GanttFreeResourcesIndicatorWidth Bredde på skillelinje mellom disponerte og udisponerte ressurser.
GanttFreeResourcesIndicatorColor Farge på skillelinje mellom disponerte og udisponerte ressurser.
GanttDefaultDepFilter Standard valgte elementer under fliken Avdelingsfilter. Kommaseparerte verdier. 0=ordre, 1=aktivitet, 2=kjøretøy, 3=sjåfør.
GanttHighlightStandardResources

Påkrevd utfylte felter

Nøkkel Beskrivelse
CustFieldsReq Ikke i bruk.
SuppFieldsReq Ikke i bruk.
ReqFieldsAct Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre aktiviteter.
ReqFieldsBus Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre kjøretøy.
ReqFieldsCust Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre kunder.
ReqFieldsOrd Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre ordre.
ReqFieldsPers Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre sjåfører.
ReqFieldsPrice Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre prislinjer.
ReqFieldsSite Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre steder.
ReqFieldsSupplier Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre leverandører.
ReqFieldsActInvoice Kommaseparert liste over felter som må være fylt ut på en ordres aktiviteter før man kan sette en ordre til fakturaklar.
ReqFieldsCustOrderPerform Kommaseparert liste over felter som må være fylt ut på en ordres kunde, før man kan endre en ordre fra en status som ikke skal utføres, til en status som skal utføres (f.eks. tilbud -> ordre).
ReqFieldsCustContOrderPerform Kommaseparert liste over felter som må være fylt ut på en ordres kontaktperson, før man kan endre en ordre fra en status som ikke skal utføres, til en status som skal utføres (f.eks. tilbud -> ordre).

Dobbeltdisponeringssjekk

Nøkkel Beskrivelse
CheckPax Styrer om antall seter i kjøretøyet sjekkes mot antall pax på aktiviteten (0 = ingen sjekk. 1 = advarsel hvis for få seter).
DoubleDispSjekkMotUttakRetur Styrer om dobbeltdisponeringssjekk bruker start- og slutt-tid eller uttak garasje (verdi = 0), eller fremmøte kunde og retur garasje (verdi = 1).
DoubleDispSjekkTempusMottagere Styrer om dobbeltdisponeringssjekk kjøres for sjåfører som er markert som underleverandører.

Kontantkvittering

Ikke i bruk

Nøkkel Beskrivelse
CashTicketAutoCloseDoc
CashTicketAutoPrintOut
CashTicketID
PrintCashEX

Kalkyle

Ikke i bruk

Nøkkel Beskrivelse
Avregn_Konto
Includecalculation
Kalkyle Busskonto
Kalkyle Diettkonto
Kalkyle Fakturaklar
Kalkyle Sjaforkonto
StandardKalkyle

Mailutsendelse

  • Følgende innstillinger styrer hvilken måte mailer sendes på.
Nøkkel Beskrivelse
KjUseSMTP Send mail via SMTP-server
KjUseExtendedMAPI Send mail via Extended MAPI (Outlook)
KjUseOutlookAutomation Send mail via Outlook sitt Automation-grensesnitt
KjSendMailModal Settes denne til 1, vil Tempus vente på at mailen blir sendt før man kan fortsette.
  • Oppsett for utsendelse av mail fra kjøreliste til avdelinger
Nøkkel Beskrivelse
KjDepEmailSubject
KjDepEmailBody
KjDepEmailAttachmentName
  • Oppsett for utsendelse av mail fra kjøreliste til sjåfører
Nøkkel Beskrivelse
KjEmailSubject
KjEmailBody
KjEmailAutoSend
KjoreOrdreMailLeseBekreftelse
  • Kontooppsett for utsendelse av mail via SMTP-server
Nøkkel Beskrivelse
KjSMTPCCAdr
KjSMTPHost
KjSMTPPort
KjSMTPUseSSL
KjSMTPSSLType
KjSMTPSenderName
KjSMTPSenderAdr
KjSMTPUser
KjSMTPPassword

Avdelingsgrupper

Nøkkel Beskrivelse
VisKunEgneAvdelinger Hvis denne settes til 1, vil brukere kun se ordre hvor en avdeling de har tilgang til er ordrens avdeling, eller er avdeling på en av aktivitetene eller prislinjene.
VisKunEgneAvdelingerRessurser Hvis denne settes til 1, vil brukere kun se sjåfører og busser som hører til avdelinger de har tilgang til.

Webus

Nøkkel Beskrivelse
StandardRapportTilbud
StandardRapportOrdrebekreftelse
StandardRapportKansellering
WebModule
WebusAktKopiMerknad
WebusDeclinedMailSubject
WebusDeclinedMailBody
WebusEgenDefinerteFelter
WebusMaxPaxPerAct
DefaultWebusActType

Wordmaler

Nøkkel Beskrivelse
Word Replace Restriction
WordLateBindingWorkaround
WordRemoveLineBreaks
WordTemplateBody
WordTemplateBodyRef
WordTemplateSubject
WordTemplateSubjectRef
WordTemplateToMAPIFormat
WordTemplateToPDF
WordMalerBrukFirmaEPostSomAvsender
WordMalerMailLeseBekreftelse

Diverse

Nøkkel Beskrivelse
AutoActDescr
PriceTextMask
PriceText2Mask
AutoCompleteKunLedige
AutoExportUserID
BekreftNavneEndringer
copyStatFields
DefaultCreditCode
DefaultHolidayLocations
FakturaRabattLinjePlassering Styrer plassering av rabattlinje på faktura. -1=først, 0=standard plassering, 1=sist.
FakturaSkjulPrislinjerUtenPris Hvis denne settes til 1, vises ikke prislinjer uten pris på faktura eller i EHF.
FavorittKundeKnapp Hvis denne settes til 1, vises en knapp i hovedmenyen med en dropdown-meny med alle kunder som har huket av for feltet "Favoritt". Settes den til 2, vises en knapp i hovedmenyen for hver kunde som er markert som favoritt.
FavorittKunder Når man klikker på hovedmeny favorittkunde-valget, 1=Opprett ny ordre for kunden. 2=opprett ny aktivitet på kundens sist oppretteded ordre som ikke er fakturaklar, fakturert eller kansellert. 3=Vis kundens sist opprettede ordre som ikke er fakturaklar, fakturert eller kansellert.
FreeTextSearchOnMultipleHits
InvoiceType
HintTime
KundeVinduStartTabell
PrintSelStart
Readonly_actprislinjer
ResourceReplaceRule
ResourceResetRule
RoundOffRule
SjekkPeriodisering
StartOfDay
StatistikkBrukerStartDato
StatistikkBrukStdStatus
TabInsideDateFields
DateFieldSelectPart
MapURL
BingMapsAPIKey Bing maps api-nøkkel for kartoppslag, adresseoppslag etc.
MapBoxApiKey MapBox api-nøkkel for kartoppslag, adresseoppslag etc.
BuyCodeEditMask Styrer ønsket formatering for innkjøpskode-feltet på ordre og kunde. Se https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/en/System.MaskUtils.TEditMask for beskrivelse. Eksempel: !AAA\\AAAAA;1;_ vil gi tre bokstaver/tall påfulgt av skilletegn "\", påfulgt av fem bokstaver/tall. Skilletegnet inkluderes som den del av teksten (fra ";1"), og mellomrom fylles ut automatisk frem til skilletegn (fra ";_")
DefaultCountryCode Standard land-kode for nye steder. Tresifret ISO-3166-verdi. Eksempel: Norge=578, Sverige=752, Danmark=208.
SolverWebServiceURL Ikke i bruk. URL til webservice for disponering av aktiviteter.
GarageTimeReplaceRule Erstatt uttak garasje med startstedets kjøretid fra garasje: 0=Bekreft endring hvis uttak garasje allerede er fylt ut, 1=alltid bekreft endring, 2=aldri erstatt, 3=alltid erstatt.
VisEgenAvdelingEksport Styrer om man som standard får valgt egne avdelinger eller alle avdelinger første gang man åpner eksport (0 = alle avdelinger, 1 = egne avdelinger)

SMS-varsling

Nøkkel Beskrivelse
SMSCheckInterval
SMSAlarmInterval
SMSPCPhone Telefonnummer SMS-varsling mottar tekstmeldinger på.
SMSSMTPServer Utgående epost-server for interne epost-varsler.
SMSEmailAlarmAddress Epost-adresse det sendes interne epost-varsler til (f.eks. feilmeldinger fra SMS-varsling).

SMS-varsling til sjåfør

Nøkkel Beskrivelse
SMSAlarmPhones Telefonnummer som kan benyttes til vakttelefon. Benyttes internt av SMS-varsling klienten.
SMSAlarmPhone Telefonnummer til vakttelefon.
SMSCtrlConfWindow Antall minutter før start påminnelse sendes til sjåfør.
SMSSendReminderToDriver Om det sendes påminnelser til sjåfør. 0=av, 1=på.
SMSTidligsteBekreftelse Antall minutter før start sjåføren kan bekrefte uttak.
SMSBekreftAktMinFraNaa Når sjåføren bekrefter uttak, bekreftes påfølgende aktiviteter inntil første pause som overstiger denne verdien i antall minutter.
SMSCtrlLatestConf Antall minutter før start oppdraget må være bekreftet.
SMSMaksAntallAlarmer
SMSSjekkMinFor
SMSSjekkMinEtter


SMS-varsling til kunde

Nøkkel Beskrivelse
SMSCustomerReminderHoursAhead Antall timer før aktivitet start det sendes påminnelse til kunde.
SMSCustomerReminderMessageMinInterval Antall minutter før det sendes en ny påminnelse til kunde. Standardinnstilling er 10 minutter.