DGBuss:NSR-import

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Import/oppdatering av stoppunkter fra NSR.

Nb! Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig i versjon 5. Vær også obs på at det kan kreves at den enkelte bruker må gjøre en "konsument-avtale" med Entur slik at Entur vet hvor forespørslene kommer fra.

I forbindelse med eksport til NeTEx, har det vært et ønske om å kunne hente inn stoppunkter og holdeplasser og å på sparket eller regelmessig kunne oppdatere disse på grunnlag av det som finnes hos EnTur / NSR.

Det er hensiktsmessig å ha ulike muligheter for å oppdatere:


Satvis kjøring: Generelt skjer det endringer i navngivning og posisjonering i eget og andres område - og som følge av dette, vil en satsvis kjøring med oppdatering av alle definerte stoppunkter være nyttig. Slike rutiner kan enten settes opp til å kjøre som en "nattjobb", eller for andre kan det være hensiktsmessig at man selv styrer når oppdateringen skal skje. Selv om begge alternativer danner .log-filer, har man kanskje best oversikt om man velger å selv starte oppdateringsrutinen og sjekker log-filen for konsekvenser i etterkant. En ulempe med den satsvise kjøringen er at den henter data som Entur genererer om natten, alstå vil man ikke få med endringer fra omtrent det siste døgnet.

Direkte oppdatering av Stopp-informasjon via API: Denne typen oppdatering kan være hensiktsmessig om man enten jobber i NSRs grensesnitt og legger inn eller endrer stopp-informasjon. Derved vil man kunne hente ned de oppdaterte data on the fly. Funksjonen som startes fra Holdeplass-registeret, er beskrevet i et eget kapittel.


Satsvis kjøring

Hent fra NSR, satsvis kjøring

Utover å oppdatere info som navn, korrdinat, "Gate" osv, kan man også bruke disse data til f.eks. å hente inn NSR-nummer til holeplasser som kun har egTopp-nummer. derfor har vi splittet opp prosessen i ulike funksjoner. Rutinene finner du under Vedlikehold, Importer:

caption

Rutinen kobler seg opp mot NSRs tjeneste for nedlasting av forrige døgns totaltabell for stoppunkter i Norge og oppretter en lokal tabell for videre benyttelse.

Nb! Forutsetninger:

  • MS-SQL – server og et oppsett på server.
  • Evt tidsstyrt oppgave på server slik at denne lastes ned og behandles hver natt.

Man kan også starte den manuelt fra DGBuss når man ønsker oppdateringer:

DGBNSRNedlasting.png

Se på NSR Master-register

Det vil deretter være mulig å se på tabellen via eget menypunkt:

caption

Nb! Enn så lenge vil tabellen se ut som om norske tegn ikke er korrekt overført. Dette er noe unøyaktig i visningen og vil ble rettet ved en senere anledning. Man vil også senere i prosessen se at dette blir korrekt i DGBuss sitt holdeplassregister.

Generer Referansetabell fra NSR

Ut fra Mastertabellen kan man generere en referansetabell. Denne tabellen kan benyttes dersom man kun har holdeplassnummer på RegTopp-form og ønsker å slå opp i og fylle ut NSR-ID i holdeplassregisteret


Se på referansetabellen:

DGBNSRReferanseTabell.png

Man kan se at det finnes mange ulike koblinger der de ulike leverandørene (HED, OPP osv) har benyttet ulike koblinger internt.

Oppdater stoppestedtabell med NSR-ID

For de som ikke allerede har NSR-ID’er i holdeplassregisteret, kan man la DGBuss skape denne knytningen. Her er resultatet fra en kjøring:

DGBNSROppdatert.png


Husk at det dannes log-filer der man kan se hvilke endringer som har blitt foretatt. Denne vil automatisk bli vist (og i og med at det første gang er veldig mange endringer, kan det ta noe tid før bildet blir opprettet)


DGBNSRLogNSRId.png


Kjører man rutinen en gang til, vil den vise 0 endringer.

Kanskje vil man få endringer i NSR innen neste dag og da vil kun endringene bli oppdatert og meldt.


DGBNSROppdatert HPL.png

Figur: Legg merke til at alle disse holdeplassene har blitt tilordnet NSR ID. UTM nord og Øst-koordinater er tidligere lest inn via RT-importen. Longitude og Latitude er tom.

Oppdater fra NSR Master

Rutinen oppdaterer holdeplassregisteret fra NSR-Master-registeret. Navn, koordinater etc oppdateres. Under importen konverteres dessuten også UTM-koordinatene og disse blir erstattet. Foreløpig legges ikke Type overgang inn, da det ser ut til å være langt flere byttemuligheter definert hos NSR enn lokalt. Dette kan enkelt endres ved behov.

Log-filene viser alle endringer som har blitt foretatt.

DGBNSRLogStpInfo.png


Resultatet kan man også se i holdeplassregisteret:

DGBNSROppdatertHPLtabell.png

Figur: Legg også merke til at man via egen knapp kan konvertere fra Lat/Lon til UTM i holdeplassbildet.


I mappen: NSRLog under pcp50, kan man kikke gjennom alle log-filer etter importen:

DGBNSRLogFiler.png


Forutsatt at man har valgt # 9 som visning av oppslagskolonne under Rutemodul, oppsett, vil man deretter kunne se også SI i ruteredigeringsbildet:

DGBNSROppdatertRute.png


Direkteoppdatering av Stoppunkter fra NSR

Dersom man: 1. vet at det siste døgn har vært endringer på NSR eller 2. man selv har endret eller 3. har opprettet nye stoppunkter i NSR, er det hensiktsmessig å kunne hente de sist oppdaterte data inn i egen database. Eksempelet viser ulike stoppunkter innenfor ett holdeplassområde der det mangler informasjon:

DGBNSRAPIGrid.png


Når man klikker på "Sync"-knappen (eller trykker F8), vil DGBuss koble seg opp mot NSR og hente ned oppdatert informasjon for alle stoppunkter innenfor holdeplassområdet til det punktet man har markert. Deretter vil man få følgende valg:

DGBNSRAPIUpdate.png


Man kan alstå velge å kun oppdatere det ene stoppunktet man står på eller alle de involverte innenfor holdeplassområdet. Etter å ha valgt "Alle", får man en oppdateringsrapport:

DGBNSRAPIUpdated.png


Etter oppdatering vil eksempelet se slik ut:

DGBNSRAPIGridUpdated.png

Tips: Om man oppretter et holdeplassområde i NSR, er det nok å registrere ett av stoppunktene i DGBuss og så benytte Sync-funksjonen. Velger man å oppdatere / opprette alle vil stoppunktene bli opprettet i DGBuss. (Man får imidlertid ikke med seg RT-nummer)