DGBuss:Bakgrunnskart

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

Gjenkjenning og orientering er viktig: dGis har mulighet for å vise både bakgrunnskart (bakgrunnsbilde) og vektorbaserte kart (SOSI) utgitt av Kartverket. I tillegg kan dGis lese egenproduserte vektorbaserte kart på SOSI format (f. eks Sonekart). Kartene kan tilpasses behovet ved å kun velge de tema en ønsker å vise. De vektorbaserte kartene kan også fargelegges etter eget ønske.


Eksempel på bakgrunnskart

DGGBakgrunnskartBakgrunnsbilde.png

Figur: Bakgrunnskartet er hentet fra Kartverket


DGGBakgrunnskartVektorbasert.png

Figur: Vektorbasert flatekart hentet fra Kartverket

Tidligere var det en utfordring at sorte prikk-markeringer for holdeplasser ikke var synlig i de sorte flatene. Dette er nå forbedret slik at man kan velge inn ulike (egendefinerte) ikoner for holdeplass.

Automatiske oppdateringer (vektorbaserte kart fra kartverket)

Kartverket tilbyr en nedlastingsklient for datasett som er publisert på Geonorge. Løsningen består av et grafisk grensesnitt for å lage et utvalg av datasett man vil laste ned. Datasett kan oppdateres via grafisk klient eller via eget program på startmenyen som kun utfører nedlasting. Man kan også sette opp nedlasting som en tidsstyrt oppgave.

GNMNOversiktsbilde.PNG

Figur: Her har vi laget et utvalg på Elveg + N250 flatekart for Oppland og Hedmark.

Hente oppdatert bakgrunnskart fra webtjeneste (wms)

Kartverket tilbyr bakgrunnskart fra webtjeneste wms. WMS (Web Map Service) er en tjeneste som på forespørsel produserer et kartutsnitt i form av rasterfiler (PNG eller JPEG). WMS-spesifikasjonen er fleksibel og gir mange muligheter, blant annet til å velge koordinatsystem, skru av eller på kartlag, f. eks at veier skal utelates, tegnforklaringer og velge bakgrunnsfarge. Vegnett leses fra Elveg og legges oppå bakgrunnskartet i opptegningen, da er det greit å kunne ta vekk veger fra bakgrunnskartet for at opptegningen skal bli ryddig og pen.

DGGBakgrunnskartBakgrunnsbildeTopo.png

Figur: Kristiansand sentrum med bakgrunnskart fra Kartverkets WMS tjeneste.

Flyfoto fra Kartverket

Kartverket tilbyr også flyfoto som bakgrunnskart fra webtjeneste wms og kan hentes på samme måte som vanlig bakgrunnskart (wms). Flyfoto fra Kartverket er ikke åpent tilgjengelig og i dialog med Kartverket får vi vite at man trenger tilgang til til Norge Digitalt, noe fylkeskommunen som er part har. De foreslår å låne tilgang via dem for å tilgjengeliggjøre dette i vår kartløsning. Det er ingen kostnad for bruk, da fylkeskommunen allerede har betalt gjennom Norge Digitalt samarbeidet.

DGGBakgrunnskartBakgrunnsbildeOrto.png

Figur: Kristiansand sentrum med flyfoto fra Kartverkets WMS tjeneste.

Bakgrunnskart fra OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) er et dugnadsprosjekt for å lage frie, redigerbare kart over hele verden. Kartene er basert på innsamlede data fra GPSer og andre tilgjengelige frie ressurser. Brukerne kan legge inn veier og kartpunkter ved å bruke forskjellige redigeringsverktøy. Selv om grunnlagsdataene er åpent tilgjengelig er det betydlige serverressurser forbundet med å generere bakgrunnskart. Det finnes mange tilbydere av bakgrunnskart fra OpenStreetMap og de fleste har en kostnad knyttet til bruk.

DGGBakgrunnskartBakgrunnsbildeDGOSM.png

Figur: Kristiansand sentrum med bakgrunnskart fra DataGrafikk sin OpenStreetMap WMS tjeneste.


Veksle mellom ulike bakgrunnskart

I tidligere versjoner av dGis var det kun bakgrunnskart fra Sosi som var mulig å vise. Ved å åpne dialogen «Flater» kunne man aktivere visning, samt endre oppsett for opptegning av enkeltelementer. Bakgrunnskart er rasterfiler (PNG eller JPEG) og legges bak alle andre elementer. To bakgrunnskart kan ikke være aktive samtidig. Derfor vil de ulike bakgrunnskartene som er tilgjengelig vises i venstre stolpemeny og visningen av disse kan aktiveres eller deaktiveres ved behov. Merk at bakgrunnskart fra SOSI ikke er et generert bilde så det kan man fortsatt tegne disse oppå bakgrunnskartet, f. eks om man ønsker å vise omriss av eget sonekart oppå flyfoto fra kartverket.

DGGBakgrunnskartVeksleMellom.png

Figur: Veksling mellom ulike bakgrunnskart gjøres via stolpemeny


DGGBakgrunnskartKonfigurasjon.png

Figur: Oppsett av bakgrunnskart gjøres via eget skjermbilde her kan man også legge til andre tjenester

Kartlag fra egne data

DGis støtter i dag mange varianter av SOSI som importformat. Man er ikke begrenset til data fra Kartverket, om det man ønsker å vise er utrykket i SOSI formatet via tekst eller punkter/polygoner ville man kunne vise det direkte i kartet uten videre. Uavhengig om hvor data kommer fra og det eventuelt utvikles egne importer for data ser vi for oss at data leses inn og visualiseres i eksisterende strukturer for vektorbaserte flatekart. Disse er fleksible og er ikke knyttet mot et spesielt importformat. Så lenge data som skal vises er tekst eller punkter/polygoner med og uten farger så kan data leses inn i disse og legges til i dGis sitt visningskart. Som alternativ kan man benytte et bakgrunnskart. Adresser er et eksempel på kartlag fra standardformat som kan lese og vises i dGis:

DGGBakgrunnskartAdresser.png

Figur: viser adressepunkter innenfor Hedmark. Man kan for øvrig da også søke og vise gateadresser.


Et eksempel på visning i dGis på sonekart fra egne data for Innlandet. For ordensskyld: I SOSI-filen er objekttypen satt til «Ukjent», vi har for eksempelet sin del erstattet navnet med «Sonegrense».

DGGBakgrunnskartSonekartSosi.png


Alle ukjente objekttyper legges likevel til listen og får tildelt en kode slik at de kan fargelegges. «Sonegrense» er ukjent, vi gir den her fargen grå.

DGGBakgrunnskartAdresser.png


Man vil da få en visning ala dette. Merk at teksten som står i «Label» i SOSI-filen blir lagt til tekstlaget.

DGGBakgrunnskartSonekart.png


Her har vi også aktivert visning av veger og holdeplasser og lar sonekartet ligge som bakgrunnskart.

DGGBakgrunnskartSonekartVeger.png


Et annet eksempel er kulturminner definert på SOSI-format og lastet ned fra Kartverket sin kartkatalog.

DGGBakgrunnskartKulturminner.png

Figur: Kulturminner nær gjøvik. Den røde fargen viser områder med kulturminner. Polygonene identifiseres av SOSI-objekttype og kan fargelegges setter eget ønske.