DGBuss:Avansert dagtypekoding

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk


Det finnes 2 alternative dagtypekodinger. Avansert dagtypekoding som for de fleste vil bety en vesentlig forenkling i arbeidet med kobling av rutedata mot skift, samt vedlikehold av dette.


Tradisjonelt har koblingen mellom ruter og plan fungert slik at hver kolonne i PC-Ruter blir tilordnet til et skift ved å skrive inn et skiftnummer i skift-linjen over kolonnen. Det oppstår da en "1 til 1" - kobling slik at turen vil forekomme som en linje i tilsvarende plan Pga. tariffbestemmelsene, må turer som går både hverdager, lørdag og/eller søndag, splittes i separate P-kolonner som kobles mot tilsvarende skift. Dette fungerer og blir ryddig og oversiktlig. Dersom man så får et avvik fra "standarden" på f.eks. torsdag, blir det straks mer komplisert. Alle turer som inngår i et slikt skift, må splittes (også P-kolonner). Dette har tendensen til å forplante seg til andre ruter og skift og derved resultere i et omfattende og omstendig arbeid.


Dersom man har regulær kjøring alle dager uten unntak enkelte dager, vil standard dagkode-kobling være å foretrekke, men de fleste selskap vil nok ha stor glede av å gå over til avansert dagtype-koding.Avansert dagtype-koding aktiveres ved å velge 5. Vedlikehold/Utskrifter i Hovedmenyen, og deretter 5. Systemoppsett, 3. Brukerdefinerte valg PC-Plan og 5. Spesial-parameter.


Ved å svare 'N' til 4 posisjoner signifikant i skift, aktiveres Avansert dagtype-koding.


NB! Husk å kjøre 1. Sortere fra Vedlikeholdsmenyen under punkt 1. Reorganisering før arbeidet startes opp.

Denne omleggingen kan påvirke eksisterende data. Vi anbefaler derfor at omleggingen foretas i forbindelse med versjons-skifte, og at man tar en komplett kopi av hele installasjonen til et nytt område og fortsetter planleggingen på den nye kopien.

Først av alt bør man venne seg til å tenke på de første 3 siffer i skift-nummeret som skift-gruppe f.eks. 100L = skiftgruppe 100 i Lørdag-versjonen. Det 4. siffer angir dag-typen.


Anbefaling:

Sett av L til lørdag, S til søndag og A, B, C, D og E til evt. spesial versjoner av skift for en enkelt ukedag mandag - fredag. Dersom skiftet går helt uten unntak fra mandag - fredag, settes 4. bokstav blank. Et skift som går ma, ti, to og fr, kan kalles 100G osv.


De første 3. sifrene velges ut fra område/stasjoneringssted e.l.


På denne måten vil alle kunne lese en rekke viktig informasjon ut fra skiftets navn.


En tur i Rute-modulen kobles mot et skift i Plan-modulen ved å angi skift-nummer i 2. hodelinje. I dette tilfellet kan vi tenke oss at vi har 4 turer som er koblet til samme skiftnummer, og kjører daglig med avvik på onsdag. Vi kaller skiftet 100G og legger skiftnummeret inn i 2. hodelinje over hver av de fire turene som skal være med i dette skiftet. OBS. det er i dette tilfellet ikke nødvendig å bruke Type kol feltet over disse turene til annet enn evt. mal-kolonner.


I Plan-modulen vil du nå kunne hente opp skift nr. 100G, og skiftet kommer opp med en linje for hver tur som har fått dette skiftnummer i PC-Ruter. Stå ute i skift oversikten marker skiftnr. 100G, trykk [insert] tasten og det kommer opp en ny meny hvor det står: Opprett: vakt. Markøren står nå å blinker i et grått felt, vi skal opprette et skift for onsdag og skriver inn 100C [Enter] skiftoversikten kommer opp igjen med det nye skiftet. Opprett skift for lørdag og søndag (100L og 100S) på samme måte.


Ta opp skift 100G. Velg End menyen (Endre Vakt-opplysninger) Du får nå tilgang til feltet for dager. Sett inn bokstaver for dagene som skiftplanen gjelder for med blankt felt for dager som ikke skal være med. I dette tilfellet MT TF. Avslutt med [Enter] i siste felt eller [F2].

Velg nå Lin menyen (Endre Linjeopplysninger). Legg inn f.eks. posisjonskjøring på 10 min. i første linje. Legges det inn en D for daglig i kolonnen for dager vil denne grønne linjen også komme opp i skiftnr. 100C, 100L og 100S. Legges det inn Dx67 vil linjen bare komme opp i skift 100C i tillegg til skiftnr. 100G.


Ta opp de tre andre skiftene og sett inn hvilke dager de gjelder. Du vil nå se alle fire skiftene i skiftoversikten og hvilke dager det enkelte skiftet gjelder for, både ved hjelp av skiftnummer og i kolonnen for ukedager.

Ved å benytte denne framgangsmåten, vil man altså kunne legge inn spisepause fra kl. 11.00 til 11.30, for alle 100-skiftene en gang, og dette vil komme fram på alle skiftene hvis dagkoden er gyldig.

Man bør imidlertid også være oppmerksom på at det også er mulig at skift i samme skiftgruppe kan være definert for samme dag. Ved at det f.eks. opprettes et skift i en skiftgruppe for ma, ti, to og fr, og et annet skift i samme skiftgruppe for on og fr. Denne fellen kan lettere oppdages ved at man bruker bokstavene M, T, O osv. når man definerer hvilke dager skiftet gjelder for, skift-oversikten gir et godt overblikk over hvilke dager en skift gruppe er definert for.

En annen feilmulighet er at det kan opprettes en tur som ikke faller innenfor noen av skiftene i en skiftgruppe. Hvis det f.eks. er opprettet et skift for ma, ti, to og fr, og et skift for on, vil en tur som går bare fredag i samme skiftgruppe falle utenfor.

For å unngå slike feilmuligheter er det laget en sjekke-rutine som ligger under PC-Plan menyen punkt 9. Integritetssjekk turer (-) Vakt. Denne sjekkerutinen går igjennom sammenhengen mellom turer og vakter, for den versjon som er ibruk. Rutinen vil først gi en oversikt over vakter som er dobbelt definert på minimum en ukedag.¦DataGrafikk a.s Dato: 02.11.18 Klokken: 14:49:53

¦Integritetsjekk for 3 pos. Vakt-behandling

¦Produksjonsversjon: H

¦

¦Følgende Vakt er dobbelt-definert på minimum en ukedag:

¦------------------------------------------------------------------

¦Vakt MTOTFLS

¦

¦72 A MTOTF

¦72 B MT TF

¦72 L L

¦72 S SDenne utskriften viser at skift nr 72 er delt opp i fire skift, men 72 A og B er dobbelt definert på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Tar man opp skiftnr. 72A og setter inn at dette skiftet bare gjelder for onsdag vil denne skiftgruppen ikke komme opp som feilmelding i neste integritetssjekk.

Daglig drifts-modul skal bygge videre på all informasjon som ligger i trafikkdatabasen til Ruter- og -Plan. I dette inngår ruter, skift-(vakt-planer, vogn-planer, turnus-(rotasjons-)planer, mannskapslister, kjørekalender, tariff- og kode-register.


Ut fra denne trafikkdatabasen skapes Dagplaner som er en samling av aktiviteter. En aktivitet kjennetegnes ved at den skal utføres av en sjåfør og en buss. Aktiviteten har et planlagt start- og slutt-tidspunkt og en lengde og kan også beskrives gjennom en merknad. Første del av et skift, er et eksempel på en aktivitet.


1. Alle turer i Rute-modulen skal være koblet mot skift. Husk at «null-skiftet» bør være tomt!

2. Man får i så fall en meget god indikasjon på at man ikke har glemt å koble enkelte turer.

3. Kjører man avansert dagtypekoding, bør man dessuten kjøre integritetssjekk - slik at man er sikker på at turen er disponert én, men bare én gang pr ukedag den skal kjøre.

4. Ruteturer som ikke er koblet mot skift, vil ikke bli hensyntatt i Daglig drift.

5. Alle skift bør være disponert mot turnus. Ikke koblede skift vil komme fram av dagplanen uten tilordnet sjåfør.

6. Kjørekalenderen må være utfyllt.

7. Lønnsperiodene må være utfyllt.


1. Opprett en dag. Sjekk dagplanen og gjør evt. endringer i skftene, vogntildeling på turer, koderegister, splittarter e.l. Endrer du en av disse, må du opprette dagen på nytt for for at dagplanen skal endres.


2. Når dagplanen for test-dagen stemmer, kan man opprette en hel lønns-periode.


Utgangspunktet ved oppretting av dag, er registrene for skift, turer i skift, kjørekalender, turnus, personell osv.

Dagplanen er en liste over aktiviteter: Eksempler på aktiviteter kan være: 1. del av et skift, 2. del av et skift, en spisepause, en turbuss-tur osv. Man kan også sette opp systemet slik at et skift blir splittet i en ny aktivitet når sjåføren skifter vogn.

På denne måten vil man få en liste over aktiviteter der listen kan sorteres avhengig av bruksområde:

Sorteringen velges ved å trykke [F2] i dagplanen.