Tempus endringslogg

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søkSjåførportal

Nøkkel Beskrivelse
ActEditableByDriverLimit Antall timer etter oppdrag slutt sjåføren kan redigere aktiviteten
ActVisibleForDriverDaysAhead Antall arbeidsdager bakover i tid sjåføren kan se aktiviteter
ActVisibleForDriverDaysBehind Antall arbeidsdager fremover i tid sjåføren kan se aktiviteter
PortalShowOnlyConfirmed 0 = sjåførportalen viser alle aktiviteter, 1 = sjåførportalen viser kun aktiviteter som er kvittert i kjøreliste
PasswordResetEmailSubject Emnefelt for mail med melding om nytt passord
PasswordResetEmailBody Innhold i mail med melding om nytt passord

Rettigheter

Nøkkel Beskrivelse
AllowDeleteActs 0 = alle brukere kan slette aktiviteter. 1 = kun brukere med rettighetsnivå 100 eller høyere kan slette aktiviteter.
WindowsAutentisering 0 = vanlig pålogging (brukernavn/passord). 1 = pålogging via Windows-bruker (settes opp i eget oppsett).

Rettighetsnivå

Sett følgende parametre til rettighetsnivået man må ha for å få lov til å utføre operasjonen.

Nøkkel Beskrivelse
DefaultReadOnlyLevel Endre sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre

Se fliken "Ordrestatus" i kjøreliste

EditUserRightsNeeded Redigere prislinje, aktivitet og innkjøpsaktivitet når ordren har status fakturaklar eller fakturert
MinAnsattSeDiverseRettighet Se diverse-fliken i sjåførvinduet
MinDefinereFelterRettighet Definere feltoppsett i tabeller
MinEksporterTilExcelRettighet Eksportere tabeller til Excel
MinEndreKundePaOrdreRettighet Bytte kunde på en eksisterende ordre
MinEndreOrdreNrRettighet Endre ordrenr. på en eksisterende ordre
MinOpprettOrdreRettighet Opprette ordrer og slette kunder
MinSePrisIOrdreVinduRettighet Se prisfliker i ordrevinduet. For at denne skal ha noen praktisk effekt, må brukeren ikke ha tilgang til å definere eget tabelloppsett, og ikke ha prisfelter med i sin brukerprofil
MinSletteRettighet Slette sjåfør, kjøretøy, sted, kunde, kundes kontaktperson, leverandør og leverandørs kontaktperson
MinStatistikkRettighet Bruke statistikkmodulen
MinStatistikkEgenSQLRettighet Lage og kjøre egne spørringer i statistikk (potensielt veldig farlig)
MinWebusRettighet Importere web-bestillingsordre (hvis man har lisens for web-bestilling)

Standardverdier

ved opprettelse av kunder

Nøkkel Beskrivelse
QuestBackTilNyeKunder Settes denne til 1, vil nye kunder markeres som mottagere av QuestBack-invitasjoner

ved opprettelse av ordre

Nøkkel Beskrivelse
DefaultPayt I praksis ikke i bruk. Standard betalingstype, settes lik ID-en til den aktuelle betalingstypen. Faktura bruker betalingstype fra kunden, ikke fra ordren.
DefaultAdmFrac Brukes kun i kalkylemodulen.
DefaultKapFrac Brukes kun i kalkylemodulen.
DefaultProFrac Brukes kun i kalkylemodulen.
UseDimOrd Brukes kun i kalkylemodulen.
DefaultProject Standard verdi for feltet "Prosjekt" i ordrehodet.
OrdDefaultActType ID til aktivitetstypen som forhåndsutfylles i feltet "Std. akttype" i ordrehodet.
OrdreAktivitetsTypeFraKunde Hvis denne settes til 1, hentes feltet "Std. akttype" i ordrehodet fra kundens standard aktivitetstype (denne kan kun settes fra tabellvisning i kundevinduet).
OrdreAvdelingFraKunde Hvis denne settes til 1, settes ordrens avdeling lik kundens avdeling.
PrismalerSomLeggesTilOrdre Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye ordre.
PrismalerSomLeggesTilDelOrdre Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye delordre.
UseCustomerPaytype I praksis ikke i bruk. Hvis denne settes til 1, settes ordrens betalingstype lik kundens betalingstype.

ved opprettelse av aktiviteter

Nøkkel Beskrivelse
ActStartDateOffset Startdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = dagens dato. 1 = morgendagens dato, etc.
ActStopDateOffset Sluttdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = sluttdato (men ikke tidspunkt) lik startdato. > 0 => sluttdato settes til X antall minutter etter start-tidspunkt
AktivitetAvdelingFraOrdreHode Nye aktiviteter får avdeling lik ordrens avdeling, istedetfor avdeling fra brukeren som legger dem inn. Hvis man senere endrer ordrens avdeling påvirker dette ikke eksisterende aktiviteter.
DefaultInvoiceType Ikke i bruk. Faktureringstype. 0 = brutto, 1 = netto.
EnableStandardResources Hvis denne settes til 1, hentes aktivitetens buss (eller sjåfør) fra bussens (eller sjåførens) "Standard ressurser" -> "Sjåfør" under fliken diverse (eller fra feltet "Standard kjøretøy")
PreStartIni Standard antall minutter fremmøtetid

Ordre

Nøkkel Beskrivelse
AvviksRegistrering Styrer om fliken "Avvik" er synlig under aktiviteter (0 = usynlig, 1 = synlig).
CheckOrdInvoice Ikke i bruk. Sjekker om kjøretype, km og timer er fylt ut når man endrer ordrestatus til fakturaklar.
CustomerDropDownFields Kommaseparert liste over felter som vises i kunde dropdown-listen.
CustomerDropDownWidth Bredde på kunde dropdown-listen i piksler.
DefaultRefMask Ikke i bruk. Redigeringsmaske for referansefeltet.
DimBInHeading Styrer om feltet "Produkt" er synlig i ordrehodet (0 = usynlig, 1 = synlig).
DisableMouseWheelInOrdHeader Deaktiverer scrollehjulet i dropdown-felter i ordrehodet, slik at man ikke endrer noen av feltene istedetfor å bla i en tabell (0 = scrollehjulet kan brukes, 1 = scrollehjulet kan ikke brukes).
EnableActBrtPrice Hvis denne settes til 1, får man en enkel kalkulator for å regne om mellom brutto- og netto-priser når man trykker enter i aktivitetens prisfelt.
EnableActType2 Ikke i bruk. Settes til 1 hvis man bruker kjøretype 2.
Extra Order Memo Ekstra memofelt på ordren. 0 = ingen ekstra felt. 1 = ett ekstra felt. 2 = to ekstra felt (felt fra 1 + intern info).
Fakturaklar sjekk km/timer Settes denne til 1, må alle aktivitetene på en ordre ha fylt ut km og timer før man får satt ordren fakturaklar.
KontaktPersonDatoFilter Settes denne til 1, vises kun kontaktpersoner som er gyldige i dag i forslagslister. Gyldighetsperiode for kontaktpersoner settes i kontaktperson-fliken i kundevinduet.
MYDisplayFormat Visningsformat for feltet "Periodisering" i prislinjer-fliken (typisk mm-åå).
OrdLinkedFileMask Kataloghenvisning til dokumenter som hører til en ordre. Eks., "X:\Katalog\:HovedOrdreNr:\".
OrdPricCaption Ikke i bruk. Tittel på rammen rundt km., timer, diett og pris.
PrisKalkulator ID til script til priskalkulator, under Verktøy -> Standardregistre -> SQL -> System -> Script.
ProjectNrInHeading Settes denne til 1, vises feltet "Prosjekt" i ordrehodet.
SendBekreftelsePaminnelse Settes denne til 1, blir knappen "Ordrebekreftelse" rød hvis ordren er endret etter siste gang man sendte tilbud eller bekreftelse til kunden.
ShowCustMemo2OnCustChange Settes denne til 1, vises kundens memofelt #2 som en advarsel når man velger kunde på en ordre.
StdAntallSynligeOrdreEtter Ordrelisten viser bare et utvalg av alle ordrene. Dette styrer hvor mange ordre man skal vise i tabellen før ordrenummeret man søker etter.
StdAntallSynligeOrdreFor Ordrelisten viser bare et utvalg av alle ordrene. Dette styrer hvor mange ordre man skal vise i tabellen etter ordrenummeret man søker etter.
VisStedMerknaderAdvarsel Ikke i bruk. Viser merknadsfeltet på et sted som en advarsel når man velger sted på en aktivitet.

Kjøreliste

Nøkkel Beskrivelse
ActListGrouping Settes denne til 1, vises valget "Gruppert" utskrift.
ActListLength Til-dato i søkefeltet settes til fra-dato + verdi (1 = dagen etter start, 2 = to dager etter start, etc.)
ActListOffset Fra-dato i søkefeltet settes til dagens dato + verdi. (0 = i dag, 1 = i morgen, etc.)
AutomatiskUtfyllingKm Settes denne til 1, hentes km.-stand start fra km.-stand slutt på bussens forrige aktivitet, når man .
AutorefreshActList Ikke i bruk. Oppfrisker kjørelisten ved faste intervaller (verdi i sekunder).
EkstraKjoreListe Legger til valget "Kjøreliste 2" i rapportlisten.
iTxtColor Farge på øverste tredjedel av "i"-kolonnen for memo-status (aktiviteten har tekst i memo-feltet).
iPrintColor Farge på midterste tredjedel av "i"-kolonnen for utskrift-status (aktiviteten er endret etter siste gang man skrev ut kjøreordre).
iConfirmColor Farge på nederste tredjedel av "i"-kolonnen for kvittert-status (aktiviteten er endret etter siste gang man kvitterte den med sjåfør).
RefreshActListThreshold Ikke i bruk. Hele kjørelisten oppdateres ved lagring hvis antall aktiviteter i listen er mindre enn verdien.

Gantt

Nøkkel Beskrivelse
Gantt_Hoyde Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Aktivitet høyde". (Antall punkter høyde på aktiviteter.)
Gantt_Avstand Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Aktivitet avst.". (Antall punkter vertikalt mellom aktiviteter.)
Gantt_Minimumsbredde Standard-verdi til fliken "Alternativer" for "Min bredde akt.". (Minste tillatte bredde på aktiviteter i punkter.)
GanttActColorType 0 = bakgrunnsfarge fra aktivitetens status. 1 = bakgrunnsfarge fra ordrens status.
GanttAltUnassignedDisp Alternative måter å vise udisponerte aktiviteter på. Tillatte verdier er 0, 1 og 2.
GanttAltUnassignedDispMinSpace Minste horisontale avstand mellom udisponerte aktiviteter på samme linje i minutter.
GanttAutoRefreshInterval Ikke i bruk. Oppfrisker gantt ved faste intervaller (verdi i sekunder).
GanttBufferCount Ikke i bruk. Aktivitetsboksene gjenbrukes mellom søk. Verdien er maks antall bokser som gjenbrukes.
GanttBusColumns Kommaseparert feltliste for ekstra kolonner som vises for kjøretøy.
GanttDefaultStartColor Venstre del av en aktivitetsboks får farge fra fra-stedets kategori. Hvis dette ikke har en kategori, får den farge fra denne verdien.
GanttDefaultStopColor Høyre del av en aktivitetsboks får farge fra til-stedets kategori. Hvis dette ikke har en kategori, får den farge fra denne verdien.
GanttEndreAktivitetTid Settes denne til 1, kan man endre start- og slutt-tid på en aktivitet med musen.
GanttGarageColor Styrer hvilken farge aktivitetsboksens hode (venstre side, uttak garasje) og hale (høyre side, retur garasje) får.
GanttInitialResource Styrer om det er buss (0) eller sjåfør (1) som er standard ressurs første gang man åpner Gantt-vinduet.
GanttLagreFormat Hvis man trykker på Lagre-knappen (ikke dropdown-listen og velger type), styrer denne hvilket filformat man får (0 = PNG, 1 = PDF).
GanttPersColumns Kommaseparert feltliste for ekstra kolonner som vises for sjåfører.
GanttSelectColor Ikke i bruk. Styrer farge på ramme rundt valgte aktivitetsbokser.
GanttShowBus Feltnavn for feltet som vises i første kolonne når man viser kjøretøy.
GanttShowDrv Feltnavn for feltet som vises i første kolonne når man viser sjåfører.
GanttShowFreeResources Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis ledige busser og sjåfører" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
GanttSortBus Kommaseparert feltliste for sorteringsrekkefølge for kjøretøy.
GanttSortDrv Kommaseparert feltliste for sorteringsrekkefølge for sjåfører.
GanttUsageColor Fargen som brukes for å vise utnyttelsesgrad på kjøretøyet (horisontal linje i bunnen av aktivitetsboksen, antall pax / antall seter)
GanttVisUttakRetur Standard-verdi til fliken "Visning" for "Vis uttaks-, fremmøte- og returtid" (0 = ikke avhuket, 1 = avhuket).
LagreGanttSomBilde Styrer om knappen "Lagre" er synlig (0 = usynlig, 1 = synlig).
MaksHoydeGantt Maks høyde i punkter for panelet som viser disponerte aktiviteter.
WeeklyBlueDays Ukedager som fargekodes som blått (246 = tirsdag, torsdag og lørdag, 6 = lørdag).
WeeklyRedDays Ukedager som fargekodes som rødt (135 = mandag, onsdag og fredag, 7 = søndag).

Påkrevd utfylte felter

Nøkkel Beskrivelse
CustFieldsReq Ikke i bruk.
SuppFieldsReq Ikke i bruk.
ReqFieldsAct Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre aktiviteter.
ReqFieldsBus Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre kjøretøy.
ReqFieldsCust Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre kunder.
ReqFieldsOrd Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre ordre.
ReqFieldsPers Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre sjåfører.
ReqFieldsPrice Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre prislinjer.
ReqFieldsSite Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre steder.
ReqFieldsSupplier Kommaseparert liste over felter som må fylles ut før man kan lagre leverandører.

Dobbeltdisponeringssjekk

Kontantkvittering

Kalkyle

Mailutsendelse

SMS-varsling

Avdelingsgrupper

Webus

Wordmaler

Diverse