DGBuss:Kjøretider DGBuss versjon 5

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

Lenkeregisteret er sentralt ved beregning av avstander og kjøretider. Lenkene opprettes ut fra nødvendige kombinasjoner av stopp i ulike linjevarianter. I utgangspunktet opprettes de uten lengde og gjennomsnittsfartsgrense. Ved bruk av detaljlenking i dGIS, hentes / beregnes verdiene og fylles inn i lenkeregisteret. Dersom fagdata er tilgjengelig i kartgrunnlaget, beregnes også en gjennomsnittlig fartsgrense på lenken ut fra de variasjonene som finnes underveis. Man kan overstyre lengden i lenkeregisteret eller legge inn fartsgrensen. Derved er det også mulig å få korrekt produksjonsberegning og avstander ut i eksporter uten at kartdata er tilgjengelig for det aktuelle området. Opplysningene i lenkeregisteret (inklusiv detaljpunktene) benyttes bl.a. i forbindelse med beregning av avganger, produksjonsberegninger og eksporter.

For å lære mer om lenking:

Beregning av kjøretider

Kan beregne kjøretider i 2 forskjellige rush-kategorier. Kjøretidene beregnes ut fra avstand som er beregnet ved å detaljlenke i dGIS. Dersom Lengden er overstyrt, benyttes denne til videre beregning. Dersom man benytter Elvegs fagdata, vil dGIS samtidig med å beregne lenkelengden, også beregne gjennomsnittlig lovlig hastighet. Evt kan man også legge inn hastigheten manuelt. Man kan også legge inn en stopptid i sekunder. Alle parameterne kan justeres før beregning. Åpne Lenkeregisteret fra Grunnregistre:

DGB55LinkGrid.png

Figur: Legg også merke til at man har en egen knapp for å eksportere lenker til en .csv-fil, noe som har blitt forespurt av enkelte operatører.


Deretter åpnes parameterbildet der man kan justere verdiene samt velge om man skal beregne alle eller kun de tomme:

DGB55LinkParameters.png

Parameterbildet gir mulighet for å justere på følgende verdier: Ved beregning av kjøretid pr lenke: I utgangspunktet benyttes lengde, evt overstyrt lengde + Max (gjennomsnitts-)hastighet, som kommer fra dGIS til å beregne. Dersom ikke Max hastighet er tilgjengelig, er teorien den at korte lenker kjører i bytrafikk og derved må beregnes ut fra lavere hastighet. De lengre lenkene kjører sannsynligvis i distrikter med høyere hastighet. Derfor kan man justere disse 3 verdiene. Dessuten vil aldri kjøretøyet kunne holde maxhastighet, og derved kan man justere en faktor for beregningen, samt legge til en ekstra tid pr stopp.

Utover dette kan man sette toleransegrensene for 1. og 2. varsel ved avvik mellom «Kjøretid definert» og Rush1. De samme verdier og prinsipper benyttes i Rutetabell ved visning av kjøretider i Mal-kolonner, som sammenliknes med tilsvarende definisjoner i lenkeregisterets «Kjøretid definert».

Etter valg av betingelser for overskrivning, gjennomføres beregningen og systemet kvitterer med hvor mange poster som er behandlet.

DGB55LinkEmtptyOrAll.png


Registeret viser så de nye og oppdaterte verdiene:

DGB55LinkGridNewValues.png

Figur: Lenkeregisteret viser beregnede tider i «Kjøretid definert» , samt 2 kolonner: Rush1 og Rush2, som benyttes videre inn mot oppdatering av turtyper.


Blå rammer: Tider i «Kjøretid definert» kan overstyres manuelt og ut fra fargekoding kan man se hvor mye tiden avviker fra den beregnede kjøretiden (ut fra lenkens lengde, evt overstyrt og beregnet Max (gjennomsnitts-)hastighet på lenken som hentes fra dGIS). Fargekodingen følger følgende standard: Eksakt tid: sorte verdi. Deretter bestemmer verdiene satt i Varslene i parameterbildet over. Om 1. varsel er satt til 20 sekunder, vil et avvik mellom -20 og +20 sekunder vises med blå skrift, deretter følger lysegrønn opp til varsel 2 og mørkere grønn om det er lagt inn mer enn i dette tilfellet 40 sekunder. Tilsvarende vises kortere kjøretid enn Rush1 med rød skrift. Røde rammer: Som man kan se, er det i dette tilfellet opprettet nær 20.000 ulike kjørelenker. Det kan være utfordrende å holde oversikt over hvilke som benyttes og hvilke som eventuelt ikke lenger er i bruk. Derfor har man en egen kolonne «I Bruk» som viser en ‘+’ for de lenkene som har kobling. (I og med at dette er en helt ny funksjonalitet, er ikke det viste eksempelet oppdatert med alle de benyttede lenkene.) For å se hvor lenkene er i bruk, Kan man velg å enten åpne et nytt bilde med oversikt over ruter og retninger lenken er benyttet, men også åpne en total liste: knappen «I bruk».


Kjøretider hentet fra lenkeregister

Ved beregning av modell, kan kjøretidene hentes fra lenkeregisteret. Deretter kan disse tidene justeres manuelt. Følgende prosedyrer følges:

  1. Man oppretter en ny tom kolonne [F3].
  2. I turspesifikasjon [F8], definerer man kolonnen som Mal med en M + et modellnummer mellom 0 og 99.
  3. Benytt funksjonen kopier kolonne [Ctrl]+[F3] og spesifiser kolonnenummeret både som Mal og Mål. Derved beregnes kjøretider mellom stopp ut fra lenkeregisterets definisjoner. Man får følgende valg:

DGB55ColCalcLinkKjoretid.png

Figur: Man kan velge om modellen skal beregnes ut fra avstanden og gjennomsnittlig hastighetsbegrensning (Max km/t) på lenken, eller om den skal hentes fra kjøretidene man har beregnet i lenkeregisteret.


I utgangspunktet hentes da destinasjonslistens tilsvarende lenker slavisk og man får f.eks. følgende resultat:

DGB55ColCalcLinkKjoretidResult.png

Figur: Legg merke til at modellkolonnen opprettes med kjøretider angitt i sekunder.

Ved avvikende turforløp: Om Mal-kolonnen / Turtypen skal ha avvikende forløp, vises dette ved å opprette en M9-kolonne og beregne denne. Deretter:

  1. Man endrer forløp ved å blanke ut ulike passeringspunkter.
  2. Ved så å foreta tilsvarende beregning (som i pkt 3), vil Mal-kolonne 9 oppdateres ut fra de aktuelle lenkene som allerede finnes.
  3. Samtidig illustreres at vi så justerer på kjøretiden mellom Lillehammer Brannstasjon og Sykehuset og setter den til 2:55.


Varsel/valg om å oppdatere lenkeregister når kjøretid i en turtype redigeres

Om man endrer en kjøretid i en Mal-kolonne/Turtype og denne avviker fra eksakt samme kjøretid som tilsvarende lenke, vil overstyrte kjøretider endre farge for å markere avvik mellom Mal-kolonnens kjøretid og Kjøretid definert i den underliggende lenken.

DGB55ColCalcLinkKjoretidChangedRed.png

Via høyre musetast (eller Kolonne-menyen), får man da tilgang til menypunktet «Lenkedetaljer / (se/endre)»

DGB55ColCalcLinkKjoretidDetailsMenu.png

Derved åpner man lenkeregisteret direkte på den aktuelle lenken:

DGB55ColCalcLinkKjoretidDetails.png

Her vil man få valg om å oppdatere «Kjøretid Definert» med kjøretiden fra Mal-kolonnen.


Visualisering av avvik mellom modellens kjøretider og de tilsvarende lenkers kjøretid

Kjøretiden vil skifte farge bort fra sort til blått ved mindre endringer (f.eks. +/-10 sekunder: definerbart), rødt dersom kjøretiden er vesentlig kortere enn lenkens definisjon og grønt dersom kjøretiden er vesentlig lengre enn lenkens definisjon.

DGB55ModellKjoretid.png

Figur: Utover visualisering av avvik fra lenkeregisterets definerte kjøretider: På passeringspunkter der lenken til forrige passeringspunkt ikke finnes, vil lenken opprettes, men bakgrunnsfargen vil bli merket med gult, analogt med de gule, rette streker i dGIS som betyr: Lenken er opprettet, men mangler detaljinformasjon og derved også lenkelengde. Legg også merke til at turlengden i 10m, vises som 188* fordi den ikke kan beregnes fullstendig. Vår manuelle overstyring til 2:55 vises med grønt fordi angitt kjøretid overstiger den definerte varselgrensen.

Dersom man i dette tilfellet oppdaterer lenkens definerte kjøretid til 2:55, vil den aktuelle kjøretiden igjen skifte farge til sort.


Visualisering og sammenlikning av kjøretider for hele Malen / Turtypen

Via høyre musetast i et felt i en kolonne, eller via kolonnemeny, får man blant annet opp følgende: menypunkter:

DGB55ColCalcLinkKjoretidChangedRed.png DGB55ColCalcLinkKjoretidDetailsMenu.png

Velg så: «Sammenlikn malkolonne med Lenker»

Figuren under viser: Her kan man gjennom hele forløpet sammenlikne lenkeregisterets definerte kjøretider med kjøretidene i Malkolonne / Turtype i kolonne 1. Fargekodene for avvik følger samme «regelverk» som for alle disse sammenlikningsfunksjonene, og disse grensene er konfigurerbare.

DGB55ColCalcLinkKjoretidCompare.png